מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

הגלישה באתר החברה (www.electronic-store.co.il) (“האתר“) ו/או הרכישה באמצעותו, מהווה אישור והסכמה של המשתמש (להלן: “המשתמש“) לתנאי מדיניות הפרטיות להלן, אשר באים להוסיף על המפורט בתקנון המפורסם באתר .

איזה מידע אנחנו אוספים?

במסגרת השימוש באתר, יוכל המשתמש לפתוח חשבון משתמש במסגרת זו וכן במקרה שהמשתמש יבקש לרכוש מוצרים באתר, יתבקש המשתמש לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת, דואר אלקטרוני, סיסמא ושם ומשתמש ומספר טלפון (להלן: “מידע אישי” ו/או “פרטים אישיים“).

כמו כן, במהלך שימוש המשתמש בפלטפורמות החברה יתכן וייאסף מידע אישי נוסף של המשתמש כגון, הרגלי צריכה ושימוש באתר.

המשתמש אינו חייב למסור פרטים אלו (למעט במקרה של רכישת מוצר, המותנה במסירת הפרטים הנדרשים בעמוד ההזמנה). עם זאת משתמש שימסור את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהלת החברה. ויודגש החברה אינה אוספת מידע אישי ללא הסכמתו הוולונטרית של המשתמש.

בנוסף, במהלך שימוש המשתמש בפלטפורמות החברה יתכן וייאסף מידע אודות המשתמש, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, כתובת ה – IP שלו, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה ומידע סטטיסטי נוסף (להלן: “מידע כללי” ו/או “מידע לא מזהה“).

אין כל חובה חוקית או אחרת המחייבת את המשתמש למסור כל מידע ולגלוש בפלטפורמות החברה ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בעצם גלישתו באתר הוא מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות מדיניות פרטיות זו וכל דין. יודגש כי יתכן ולגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.

למה אנחנו אוספים את המידע? ומה אנחנו עושים איתו?

לצורך שימוש המשתמש בשירותים ותכנים שונים המוצעים על ידי החברה.

לצורך שיפור, תפעול ופיתוח האתר ושירותי החברה, לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו לחברה לשפר את תוכן ומבנה האתר לנוחיות ושימושיות המשתמש, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

המשתמש יעשה שימוש באתר לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד ומתחייב למסור נתונים אמיתיים, עדכניים, בהתאם לטופס ההרשמה.

העברת מידע לצד שלישי

החברה תעביר את המידע האישי לצד שלישי רק באחד מהמקרים המפורטים להלן:

  • לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.
  • בכל מקרה של מחלוקת, טענה דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין החברה למשתמש.
  • העברת מידע לכל גוף קשור לחברה ו/או במקרה בו תועבר או תוסב האחריות לתפעול האתר לגוף אחר.
  • אם המשתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקיים ו/או בניגוד לתקנון ותנאי השימוש, או לצורך ביצוע מעשה או מחדל אשר עשויים להזיק לחברה, קניינה וטובתה.
  • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי

מובהר כי החברה לא תהיה מוגבלת בכל אופן שהוא בהעברת מידע כללי/לא מזהה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הסכמות המשתמש. זכות עיון, עדכון והסרה

כל מידע שיימסר על ידי המשתמש באמצעות האתר, הן במסגרת הרישום ו/או רכישה של מוצרים באתר, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של המשתמש ויהווה הסכמה ברורה ומפורשת בהתאם להוראות סעיפים, 11 ו-17  לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

המשתמש רשאי לשנות את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של החברה ו/או לממש את זכותו לעיין, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתובת המייל [email protected] יצוין, כי הסרת מידע אישי ממאגרי המידע לא תמנע שימוש במידע שאינו אישי כמוגדר לעיל .

 עוגיות   Cookies וטכנולוגיות דומות

לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של המשתמש באתר, לצורך בדיקת זהותו של משתמש באתר, על מנת לאפשר למשתמש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות המשתמש ולשם פעילות אבטחת מידע, החברה עושה ואו תעשה שימוש ב”עוגיות”(Cookies) , Pixels, Tags, Clear Gifs, Web Beacons וטכנולוגיות דומות.

עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי החברה באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותך באתר במגוון היבטים רחב. הנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

לאותם צרכים  (כולל פרסום מותאם אישית) החברה עשויה לעשות שימוש גם  בכלים ובעוגיות של צדדים שלישיים לרבות של חברות Google ו- Facebook, לרבות:

  • Google Analytics, Tag Manager and Firebase
  • Facebook Pixel

אתה יכול לברר עוד מידע ולשלוט במידע אשר חברות אלו אוספות עליך ע”י ביקור בקישורים המפורטים להלן:

תשומת ליבך כי המידע הנאסף באמצעות חברות עלו  עשוי להישמר במאגרי המידע מחוץ לישראל.

פרסומות באתר וקישורים חיצוניים

החברה מפעילה או עשויה להפעיל מערך פרסומות ותכנים עצמאי. בנוסף, החברה מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות באתר. במסגרת זו יתכן והמשתמש יצפה בהצעות שירות, תכנים, קישורים, מידע או בפרסומות של החברה או של גורמים שלישיים כלשהם – מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות המשתמש לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב המשתמש, זאת בין השאר לצורך ניתוח מידע, התאמת פרסומות וניתוח צרכי המשתמש. שימוש זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של מפרסמים אלו ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של החברה. אם המשתמש מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע בהתאם למדיניות הפרטיות של גופים אלו והחברה אינה אחראית בשום אופן לתכנים /ו/או פרסומים אלו.

אבטחת מידע

החברה נוקטת אמצעי אבטחה מקובלים לגבי פעילות ובאתר. בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולאתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשימוש באתר ושירותי החברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה להסכמתך למדיניות הפרטיות לאחר ששונו.